Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

 

 

Hizmetlerimiz

Kastamonu Aplikasyon Krokisi

Aplikasyon krokisi nedir? Üzerine inşaat yapılacak olan parselin konumunu belirleyen koordinatları ve bu koordinatlar üzerinde yapılacak olan yapının yerleşiminde kullanılacak noktaların (röper noktaları) koordinatlarını ve yükselti bilgilerini veren belgeye aplikasyon krokisi denir. Aplikasyon krokisinin alınabilmesi için başvuruyu kim yapmalıdır? Parsel Malik

Kastamonu Harita Plan Örneği

Plan örneği, talebe bağlı olarak kadastro müdürlüklerinde yapılan işlemler arasında yer alır. Harita (plan) örneği parselin tescili haritasından aynen alınan örneğe denir. Söz konusu harita (plan) örneğinin alınabilmesi için parsel malikinin tapu senedi ve nüfus cüzdanı örneği ile başvurması gerekmektedir. Harita (plan) örneği

Kastamonu Cins Değişikliği

Cins Değişikliği; bir taşınmaz malın cinsinin yapısızken yapılı veya yapılıyken yapısız hale, bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya, arsa veya arazi iken bağ, bahçe, tarla vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. Taşınmazlarda yapılacak cins değişikliği işlemleri üç ana başlık altında sıralanabilir. Yapısız ike

Kastamonu 18. Madde Uygulaması

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri, malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırma işlemidir. 18. Madde Uygulamasının Özellikleri Nelerdir? 18. Madde uygu

Kastamonu 15-16 Madde Uygulaması

İfraz(ayırma-bölme) ve Tevhid(birleştirme) bir İmar Planı uygulama yöntemi olmamasına rağmen, Belediyer tarafından ısrarla bir uygulama yöntemiymişcesine yorumlanıyor. 3194 sayılı İmar Kanunu bunu yasak kılmasına rağmen, 18. madde-parselasyon planı yapımından üstün tutuluyor. Yerleşim alanı olduğunu varsaydığımız yukarıdaki görsel iki ayrı parselden oluşuyor ve A

Kastamonu İfraz (Ayırma)/Tevhid (Birleştirme )

İfraz: Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemidir. İhdas: İki veya daha fazla sayıda parseli tek bir parsel halinde birleştirme işlemidir.

Kastamonu Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltmesi

Ülke genelinde dikey veya yatay kat irtifaklı/kat mülkiyetli yapıların; fiili durumları ile tapu kayıtlarının dayanağını oluşturan mimarî projesindeki bağımsız bölüm numaraları veya vaziyet planında gösterilen blokların blok numaraları zaman zaman farklılıklar göstermektedir. Bu tür hata bulunan bağımsız bölümlerde, kişiler fiili olarak sahibi old

Kastamonu Parselasyon

Parselasyon , ham arazileri üstünde yapılan çalışmalar anlamına gelmektedir. Bunun amacı, kentleşmenin düzenli bir biçimde gelişmesini sağlamaktır. Herhangi bir arsanın yapılaşmasına temel oluşturur. Parselasyon planları, imar planlarına dayanarak yapılmaktadır. Bu tür işlemler, belediye ve mücavir alanlar içindeyse belediye encümeni, değilse il i

Kastamonu Bağımsız Bölüm Yer Gösterme

İlgilisi tarafından yeri tespit edilemeyen bağımsız bölümün yerinin ilgilisine zeminde gösterilmesi ve bilinen noktalara göre bunun krokisinin oluşturulması işlemidir. İstenen belgeler: Gösterilmesi istenen bağımsız bölümün tapu aslı veya fotokopisi, tapu sahibinin kimliği veya fotokopisi ile büromuza başvuruda bulunması gereklidir. Eğer

Kastamonu Yapı Aplikasyon Projesi

Kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi ile parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesine denir. YAPI APLİKASYON BELGESİ NEREDEN ALINIR ? Aplikasyon krokisi , parselin bağlı bulunduğu kadastro müdürlüğünden gerekli belgelerin verilmesi ile temin ediliyor. Gereken belgeler aşağıda yer alıyor. Aplika

Kastamonu Zemin Tespit Tutanağı

Zemin tespit tutanağı; Bilindiği üzere İmar barışı iki aşamadan oluşuyor. ilk aşama “yapı kayıt belgesi” ikinci aşama ise iskan, yani kat mülkiyeti. Ancak yapınızın iskana geçebilmesi için, mimari proje ile birlikte bir “zemin tespit tutanağı” hazırlanması gerekiyor. Zemin tespit tutanağı lihkab lar ve özel harita mühendislik büroları

Kastamonu Plankote

Plankote, köşe nokta ve belirli noktaların kotlarının verildiği evraktır. Evrakta alımın yapıldığı il, ilçe, mahalle, pafta no, ada no, parsel no, maliki ve zemin durumunun yer aldığı haneler mevcuttur. Genel olarak plankote, imar durumu almak için belediyeye verilir. Plankoteyi alacağınız yer ise harita mühendisliği bürolarıdır.